به فارسی بخوانید Read in English

Abuot Eastreet art

Considering the upward growth of Graffiti art in Iran in recent years, “Eastreet Art”, a non-profit institute, established in 2015 (1394), attempts to focus on the street art of Iran in order to base a comprehensive informative database. Enriching public awareness of this art medium and supporting active artists are among two main interests of this center. Moreover, we try to localize graffiti and street art in Iran, hoping to hold international events in this field in the near future and maximizing the quality of our programs.

درباره ایستریت آرت

رشد گرافيتي در ايران در سال‌هاي اخير اين ضرورت را پيش روي ما گذاشته تا به عنوان رسانه‌اي براي اين هنر خياباني به فعاليت بپردازيم. بر اساس اين ضرورت است كه «ایستریت‌آرت» به عنوان موسسه‌اي غیرانتفاعی از سال 1394 شروع به فعاليت كرد. «ايستريت‌آرت» با هدف تمركز بر هنري شهري ايران و منطقه مي‌كوشد به يك منبع آگاهي‌رساني شفاف و جامع از گرافيتي و هنر خياباني بدل شود تا هم به رشد آگاهي مردم درباره اين هنر كمك كند و هم به حمايت از هنرمندان فعال در اين عرصه بپردازد. در اين ميان ما خواهيم كوشيد كه به بومي‌سازي گرافيتي و هنر خياباني در ايران بپردازيم و در آينده تلاش خواهيم كرد تا رويدادهايي را در ايران و كشورهاي ديگر حول اين هنر شكل دهيم تا به ارتقاي كيفي آن بپردازيم.

To contact us you can use form below or send email to Talk[At]Eastreetart.com