به فارسی بخوانید Read in English
May 17, 2018
Tehran, Iran

! Considration (Print show)

The exhibition “consideration”is performing in Seyhoon gallery which its various art works from Iranian and foreigner artists are available for the ones who are interested.

As it shows the main goals of holding this exhibition are the familiarity of artists and the urban art enthusiasts with the artists that are active in this field,different ways of graffiti implementation and also extending silk printing in graffiti.

In the first place eastreet art intends an area for introducing most of the Iranian artists and also performing some of the selected artworks from Iranian and foreigner artists for enthusiasts with this group gallery so that it helps to the growth and awareness of graffiti in Iran.

The exhibition “Silent transmission “
is performing at Seyhoon gallery2 at the same time.

محض اطلاع (نمایشگاه چاپ)

نمایشگاه «محض اطلاع»  که در آن آثار مختلفی از هنرمندان ایرانی و خارجی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است در گالری سیحون بر گزار شد. آن‌طور که از نام نمایشگاه هم برمی‌آید هدف اصلی برگزاری آن آشنایی هنرمندان و علاقه‌مندان هنر شهری با هنرمندان فعال در این زمینه، روش های مختلف اجرای گرافیتی و همچنین ترویج چاپ سیلک در گرافیتی است.
«. «ایستریت‌آرت» در گام نخستش با برگزاری این نمایشگاه گروهی قصد دارد تا عرصه‌ای برای معرفی بیشتر هنرمندان ایرانی فراهم کند و همچنین آثار منتخبی از هنرمندان خارجی را نیز در معرض دید علاقه‌مندان قرار دهد تا به این واسطه به
رشد اگاهی در گرافیتی در ایران کمک کند.
همزمان با این نمایشگاه”گذر خاموش” در گالری سیحون ۲ برگزار شد